Алтайские и хакасские имена мальчиков

Алтайский и хакасский языки относятся к группе тюркских языков. Личные собственные имена исконного происхождения представляют собой у этих народов в большинстве своем имена-прозвища по свойствам, качествам, физическим недостаткам и т.п. В качестве имен даются также названия животных, растений, предметов.

Ниже приведен список самых распространенных алтайских и хакасских имен мальчиков.

Алтайские и хакасские мужские имена на букву А:

Адабас

Адбай

Аднай

Адучы

Адуш

Адыбай

Адынак

Адынаш

Адыш

Азынчак

Айас

Айаткы

Айбу

Айламай

Айылдаш

Айылзак

Айылчы

Акай

Аксагал

Аксым

Акчабай

Акчач

Алангзыбас

Албанчы

Алым

Амат

Амыр

Амырчак

Антурак

Анчы

Апсилей

Аргымай

Аргыш

Арсаане

Арчим

Арчудай

Арыкпай

Асбу

Аскан

Астам

Атаган

Атпай

Ачай

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Б:

Баабай

Баачак

Багдыр

Байбан

Байдок

Байду

Байдыска

Байзынг

Байкал

Байлагас

Байланыс

Байрам

Банюш

Барабаш

Барамай

Бардадым

Бардамыш

Барданг

Барлай

Баштагач

Бекелей

Белек

Бернечек

Бесейке

Бетен

Борбуй

Борозок

Беденг

Бёош

Бёрёгёш

Бубай

Буранак

Бууткы

Быдьы

Быйдык

Алтайские и хакасские мужские имена на букву И:

Илдеш

Илис

Ирбизек

Ирбис

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Д:

Дьаабыш

Дьаару

Дьадагай

Дьажнай

Дьайкаш

Дьайлан

Дьайлаш

Дьайтан

Дьайтка

Дьакай

Дьакыйла

Дьала

Дьалак

Дьалака

Дьалакай

Дьалчы

Дьаманбала

Дьаманул

Дьанару

Дьянгай

Дьангар

Дьапрай

Дьарас

Дьаркын

Дьарыкчы

Дьарынак

Дьаскынак

Дьаскыс

Дьаспас

Дьашка

Дьекенек

Дьелей

Дьемекчи

Дьеремей

Дьескинек

Дьибран

Дьимекей

Дьимирчи

Дьиндьилей

Дьирмай

Дьогоспо

Дьодно

Дьокок

Дьокон

Дьокту

Дьолду

Дьорыкчы

Дьуруйт

Дьурунак

Дьымжай

Дьырачы

Дьыргал

Алтайские и хакасские мужские имена на букву К:

Кабак

Кабрила

Казай

Казанак

Кайкаш

Кайсым

Кайынгчы

Каишкан

Какай

Каланак

Калап

Калкин

Калчу

Канакуш

Каначак

Кандарак

Кангзабаш

Капчай

Капчыкай

Капчынак

Кара

Карабала

Карабаш

Карасгай

Карачак

Карбачак

Карга

Карлагаш

Карнюш

Карчынак

Кастый

Качкын

Качы

Качын

Каштак

Килен

Кириш

Кичеэш

Кичинеи

Кожут

Койонок

Койончы

Койчы

Кёбёк

Кёгёлён

Кёкёзин

Кёкёш

Кёкташ

Кёкюй

Кёкюл

Кёркюл

Керре

Кёртюк

Кудачы

Кулачак

Кулун

Куманак

Кумдузак

Курдан

Курдаш

Курдун

Курускан

Кутук

Кучияк

Кюзлек

Кюзюш

Кюнди

Кюндюй

Кюндюлей

Кюндючи

Кюнет

Кюргюш

Кыдраш

Кыза

Кызнак

Кызыл

Кымаа

Кумыс

Кырачы

Кыспана

Кыстагач

Кыстай

Алтайские и хакасские мужские имена на букву М:

Майгак

Макош

Макушка

Макыйла

Макыш

Малтачак

Малчы

Мамай

Манабаш

Мандьы

Мандьык

Мансыр

Мардбай

Маршак

Марыс

Матак

Машпак

Мекеш

Мешке

Моитка

Моможок

Морлужок

Морток

Мостон

Мёрёй

Мёрён

Мукайлаш

Муклай

Мунат

Мыйак

Мырый

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Н:

Настанг

Алтайские и хакасские мужские имена на букву О:

Озой

Озочы

Ойнош

Ойрот

Орбочы

Орой

Очумай

Очы

Оокёй

Алтайские и хакасские мужские имена на букву П:

Паслей (Василий)

Алтайские и хакасские мужские имена на букву М:

Саадак

Саану

Сааныскан

Савак

Савака

Сагал

Сагыш

Саду

Садучы

Садыбай

Сазанка

Сазнай

Сазнак

Сазнаш

Сайдыт

Сайму

Сайрак

Сакар

Сакаш

Саклай

Саксай

Сактан

Сакыл

Сакыш

Салавай

Салат

Салбанай

Салым

Самай

Самачак

Самсар

Сана

Санабай

Санабыр

Санай

Санакуш

Санарий

Санат Санаш

Санёк

Саноп

Санчы

Сапран (Софрон)

Сапрок

Сапыр

Сапыш

Сарас

Сарыбаш

Сарытеке

Сатлак

Сельбик

Сельбек

Семенек

Сенчек

Собет

Согонок

Содойбаш

Содон

Созон

Соконг

Сончыл

Сорко

Сёокташ

Сёолёк

Стапан

Суртеч

Сыгыр

Сыдынг

Сымна

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Т:

Таабый

Табай

Таблай

Табыл

Табыт

Тадак

Тадин

Тадын

Тадынгай

Тадыш

Тазанаш

Тазраш

Тазыяк

Тайчы

Тайылга

Такай

Талдабас

Талтан

Таначы

Таныжар

Таныш

Тангза

Тарангыш

Таскара

Таспаш

Таштал

Таштамыш

Тебекей

Тезек

Телезек

Темдек

Темир

Темичи

Тенгерек

Тергиш

Терекей

Тери

Тестек

Тештер

Тимекей

Тобого

Товар

Тодин

Тодош

Тозраш

Тойлош

Тойпынак

Тойчы

Тойык

Токно

Токо

Токпок

Токуна

Толток

Толыш

Томортка

Тонгкур

Тообос

Тоодог

Тоот

Топчы

Топчылай

Тордой

Торды

Торко

Тоскыр

Тостон

Тёлдёк

Тёрбёт

Туднек

Тулкуш

Туруш

Туулай

Тушкинек

Тушкуш

Тюжюмет

Тюймет

Тюктю

Тюлькю

Тюунчек

Тюхтень

Тыдык

Тырыый

Алтайские и хакасские мужские имена на букву У:

Убай

Удаган

Уктабай

Улагаш

Улай

Уланка

Улужай

Умчы

Унутпас

Унчукпас

Учур

Учурал

Учы

Уялка

Укю

Уреней

Уетюш

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Ч:

Чагандай

Чазын

Чакай

Чакпы

Чакты

Чалдарка

Чалчык

Чанчы

Чанчыбай

Чанчык

Чангый

Чапан

Чапый

Чапылдай

Чараган

Чейне

Чекпен

Челчюш

Чет

Чечюш

Чилекей

Чинат

Чоктубай

Чокурак

Чот

Чотпор

Чочогой

Чёотибек

Чималы

Чынат

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Ш:

Шаалта

Шабурак

Шагайчы

Шакай

Шакшак

Шакшы

Шалдын

Шалтырак

Шенгей

Шкап

Шонгкор

Штанак

Шулун

Шюуни

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Ы:

Ыстак

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Э:

Эвинек

Эдьи

Эзире

Экибала

Экинек

Экпей

Эркемей

Эркетен

Эркеш

Эркимен

Эркине

Эскинек

Эскичек

Эстебе

Эчим

Эчимчи

Эшер

Ээш

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Ю:

Юдак

Юка

Юлук

Юстук

Ютканак

Алтайские и хакасские мужские имена на букву Я:

Яйтан

Ялат

Янар