Хакасские имена мальчиков, список мужских имен

Хакасские имена по своему происхождению разнообразны. В основном они включают в себя исконные национальные имена, тюркские имена и русские имена. Значительное место среди них занимают исконные (национальные) имена. Ударение в хакасских именах в основном падает на последний слог.

Ниже приведен список самых распространенных хакасских имен мальчиков.

Хакасские мужские имена на букву А:

Агбай

Адай

Адик

Адло

Адоре

Адыджанг

Адыджах

Айдол

Айдонг

Айдыр

Айкан

Айтес

Алат

Алатай

Алачон

Албанах

Алдолай

Алджыбай

Ананка

Анчинек

Апанис

Апах

Апсалай

Апсой

Апчай

Апчанай

Апчах

Арин

Арис

Аркас

Аркиме

Арок

Арсис

Арсыджах

Арых

Арыхпай

Асат

Асип

Атанче

Атыга

Ахпай

Аджа

Аялтын

Аяс

Хакасские мужские имена на букву Е:

Елке

Хакасские мужские имена на букву И:

Иба

Ибдей

Ибден

Игенг

Игнаанг

Игнас

Икемей

Икен

Иконг

Икос

Илбей

Илезей

Илин

Илка

Илонча

Инекенг

Инестей

Ингнес

Ипиле

Иптис

Иразан

Ирепий

Ирес

Ирчет

Ирджин

Исатой

Итпалин

Хакасские мужские имена на букву К:

Кабрис

Ка6ыр

Кадаак

Кадай

Каданг

Кадий

Кадик

Кадинак

Кайматин

Калда

Калин

Калмак

Камал

Камат

Камис

Каной

Каратан

Карсак

Каска

Каскар

Кача

Кебей

Кеплин

Кеттингес

Кине

Киркин

Киче

Кичемей

Когай

Когоонг

Кокча

Колон

Комунг

Кона

Конанг

Кондыр

Костинанг

Котил

Кедер

Кёдес

Кёктай

Кёлей

Кёптиргес

Кётпей

Криле

Кустап

Куткей

Кутнак

Кюлдженг

Кюрей

Кюкелей

Кырзан

Хакасские мужские имена на букву Л:

Леэ

Люп

Хакасские мужские имена на букву М:

Маганах

Майта

Майтынг

Макай

Малчес

Мамай

Мани

Мангдалай

Мангзыр

Марло

Мартил

Мартонг

Маскай

Масла

Матай

Матпей

Махай

Мачай

Мачонг

Мепек

Метрюс

Микей

Микен

Милай

Минатыр

Мирген

Мисе

Мисей

Миске

Миха

Мойар

Мокин

Морхай

Муклай

Мукон

Мукул

Мукуш

Мурас

Муус

Мухлаас

Мыдырак

Мыконгча

Мылтаанг

Мылтыгас

Мычай

Хакасские мужские имена на букву Н:

Номик

Ноджыг

Нузурух

Хакасские мужские имена на букву О:

Ойка

Ойханг

Оксан

Октеэс

Оланг

Олки

Олтоок

Олча

Олчай

Онаак

Онанай

Онанг

Ондык

Ондыкан

Онис

Оол

Оолас

Оолах

Опонка

Опонча

Опчин

Ораман

Орапис

Ор6ай

Ордик

Ординг

Ордис

Оркай

Отай

Отой

Охчын

Оянг

Хакасские мужские имена на букву П:

Паака

Пабин

Падачах

Паинг

Пайапан

Пайданг

Пайкан

Пайорка

Паластай

Палтыджах

Пана

Паник

Панок

Паноджах

Панпил

Паныджах

Папус

Параанах

Парасхыр

Пардо

Парис

Пароол

Паса

Паскир

Пастыгас

Патанонг

Пачай

Пачаконг

Пачанах

Паджаконг

Паджанг

Паджат

Паджи

Паядый

Паянг

Педе

Педей

Пеке

Пигаак

Пигаас

Пидее

Пидик

Пиксен

Пиктор

Пикун

Пиласоп

Пинке

Пирола

Писон

Позыраанг

Позырах

Поктанг

Полит

Пононг

Порлах

Порлот

Почарок

Поджанг

Поян

Поянг

Прок

Пронча

Прустай

Пуга

Пуганг

Пурланг

Пюдрек

Пюут

Пыйос

Пылаасканг

Пыныро

Пыджынг

Хакасские мужские имена на букву С:

Сабот

Са6ырт

Сагай

Садар

Садый

Сайлот

Сакмат

Сакон

Салин

Самой

Сампир

Сандай

Сапрон

Сарка

Сароол

Сароолах

Сарыг

Сат

Сатик

Сатыр

Сибиджек

Сибоча

Сибрек

Силенг

Сирток

Силеке

Сиргенг

Содан

Солагай

Солоко

Сорай

Соранг

Сорах

Сорко

Сорот

Сортанах

Сосин

Сотка

Сотрак

Сотранг

Соян

Соянче

Сёптей

Сура

Сыбос

Сыбот

Сыган

Сыгда

Хакасские мужские имена на букву Т:

Табай

Тадан

Таза6ай

Тазан

Тазой

Тайданг

Талда

Таркап

Таркин

Таркоп

Тарджынг

Татиче

Тачыгас

Тедик

Тепер

Тереэнчи

Тимир

Тимке

Тинек

Типсек

Тиртонг

Тогай

Тоглах

Тоданг

Тодах

Тодок

Тоёнг

Тойбан

Токалис

Токанг

Токсын

Токынг

Толай

Толмат

Толоох

Толстах

Толчах

Толсох

Тончерчек

Топтахай

Тордай

Торка

Торопей

Торчон

Торыг

Торыскай

Тотенис

Тотка

Тохпанг

Точах

Тронг

Тулус

Тюгденгес

Тюптиске

Тюрен

Тыбыр

Тызырко

Тыранка

Тырна

Тытанах

Хакасские мужские имена на букву У:

Устан

Убрес

Угбек

Упсек

Хакасские мужские имена на букву Х:

Хабу

Хадат

Халдай

Халтарах

Ханах

Хапчыгас

Харанг

Харатай

Харбыхчыл

Хароол

Харох

Хасханах

Ходыр

Хондыр

Хубах

Хулатай

Хуртан

Хызай

Хызан

Хызанах

Хызаях

Хызнонг

Хызыл

Хызылах

Хылаанг

Хынан

Хыраанг

Хакасские мужские имена на букву Ч:

Чаал

Чабай

Чабыджах

Чайса

Чабыджах

Чайса

Чалак

Чамак

Чигрен

Чойынг

Чолагай

Чонджых

Чорал

Чоранг

Чораха

Чорнап

Чоронг

Чорынг

Чыдах

Хакасские мужские имена на букву Ы:

Ыгырах

Ызот

Хакасские мужские имена на букву Э:

Эвдей

Эйле

Энестей

Эпчей